C Program to print zero border rectangular pyramid


C Program to print zero border rectangular pyramid

Output :